novorođenče
Prema obavijesti iz Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje započela je isplata pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.


Navedenu pomoć primit će korisnici prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog prvog, drugog, trećeg i svakog daljnjeg djeteta koji su to pravo ostvarili u prosincu 2009. te u prosincu 2010., na temelju Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Pomoć će primiti i korisnici prava za treće i svako daljnje dijete koji su pravo ostvarili u prosincu 2006., prosincu 2007., prosincu 2008. i prosincu 2009., na temelju Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Novčana pomoć Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta
Odlukom o novčanoj pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09.) utvrđeni su uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju u okviru Programa pronatalitetne politike Grada Zagreba, osigurava Grad Zagreb.

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:
- za dijete rođeno nakon 31. ožujka 2009. ;
- koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
- ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Visina novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojim su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.

Visina novčane pomoći iznosi:
- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 3 kalendarske godine;
- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 7.200,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 3 kalendarske godine;
- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 66.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina.
Prvi godišnji obroci novčanih pomoći isplatit će se u roku 60 dana od dana odlučivanja o zahtjevu.

Uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti:
- dokaz o državljanstvu,
- dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Gradu Zagrebu ,
- dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu.
Ured može prema potrebi zahtijevati i druge dokaze.

Ured odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.

Pravo na novčanu pomoć prestaje:
- za prvo i drugo dijete isplatom trećeg obroka;
- za treće i svako daljnje dijete isplatom šestog obroka;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište bilo kojeg roditelja ili djeteta za kojeg je podnesen zahtjev odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu, o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio broj djece u zajedničkom kućanstvu korisnika, o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti.

Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je Uredu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava u roku 15 dana od dana nastanka promjene.
Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose u roku što ga odredi Ured. U suprotnom Ured će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Ako je roditelj podnositelj zahtjeva ili korisnik novčane pomoći preminuo, neisplaćeni iznosi, odnosno obroci bit će isplaćeni drugom roditelju, odnosno skrbniku djeteta, uz uvjet da s djetetom za koje je podnesen zahtjev, živi u zajedničkom kućanstvu.

Korisnicima koji su pravo na novčanu pomoć ostvarili do stupanja na snagu ove Odluke preostali novčani iznosi bit će isplaćeni prema odredbama Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/2006).

Prema odredbama Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/2006) odlučit će se temeljem zahtjeva roditelja djece rođene zaključno sa 31. ožujka 2009. koji zahtjev mogu podnijeti do 30. rujna 2009., s pripadajućim iznosima novčane pomoći:
- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.000,00 kuna jednokratno;
- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 6.000,00 kuna jednokratno;
- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 9.000,00 kuna godišnje, u razdoblju od 6 kalendarskih godina.

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete?
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Gradskom uredu za zdravstvo i branitelje (u daljnjem tekstu: Ured) na adresi Vodnikova 14, NAJKASNIJE U ROKU OD 6 MJESECI OD DANA ROĐENJA DJETETA ZA KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV, svakim radnim danom od 8,30 do 11,30 i od 12,00 do 15,00 sati.
Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete može podnijeti zahtjev u roku 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Zahtjev možete skinuti ovdje.