Od 1. siječnja 2009. godine na snazi je novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama i donosi nam nove termine: rodiljni i roditeljski dopust. Radi se zapravo o otprije poznatim pravima, odnosno o vremenu koje zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo provesti izvan rada, a obuhvaća vrijeme završetka trudnoće, poroda i brige o djetetu. Tako rodiljni dopust vremenski odgovara nekadašnjem obveznom rodiljnom dopustu, a roditeljski dopust dodatnom rodiljnom dopustu.

Rodiljni dopust obvezni dio, započinje 28 dana prije termina poroda što ga je odredio nadležni liječnik, te traje do 42. dana nakon poroda djeteta i obavezno ga koristi majka u neprekinutom trajanju. Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta, ako se roditelji tako dogovore, pravo na rodiljni dopust može koristiti djetetov otac do navršenih 6 mjeseci djetetova života. Rodiljni dopust može započeti 45 dana od predviđenog termina poroda prema nalazu i ocjeni izabranog doktora ginekologa i trajati do navršenih 6 mjeseci djetetova života.

 Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na temelju:

 • izvješća o bolovanju što ga izdaje izabrani doktor obiteljske/opće medicine, sukladno prijedlogu izabranog doktora ginekologa, za radoblje od 28 ili 45 dana prije predviđenog termina poroda pa do 42 dana nakon poroda;
 • rješenja područnog ureda HZZO-a donešenog na osnovu podnešenog zahtjeva korisnika – za rodiljni dopust od 43. dana života djeteta, pa do navršenih 6 mjeseci (ili 9 mjeseci ako se koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena);
 • iznimno, ako se korisnica rodiljnog dopusta o tome pisano suglasila, pravo na rodiljni dopust u cijelosti (do navršenih 6 mjeseci života djeteta) ostvaruje se temeljem izvješća o bolovanju
 • ukoliko je dijete prerano rođeno, pravo na produljenje rodiljnog dopusta ostvaruje se na temelju nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva i rješenja područnog ureda HZZO-a.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na rodiljni dopust je:
 • izvješće o bolovanju;
 • potvrda o plaći koju izdaje poslodavac;
 • osobna iskaznica;
 • zdravstvena iskaznica;
 • iskaznica tekućeg računa na koji se žele primati uplate.

S tim dokumentima trudnica se javlja u područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pročitajte i:

Roditeljski dopust

Rodiljne naknade

Potrebni dokumenti

Roditeljski dopust (ranije „dodatni rodiljni dopust“), osobno je pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja. Koristi se od navršenih 6 mjeseci života djeteta i traje 6 mjeseci (180 dana) za prvo i drugo dijete, odnosno 30 mjeseci (900 dana) za blizance, te treće i svako sljedeće dijete.

U pravilu ga koriste oba roditelja u jednakom trajanju (svaki po 3, odnosno 15 mjeseci), ali ako se roditelji tako sporazume može ga koristiti i samo jedan roditelj. Pisanom izjavom danom u područnom uredu HZZO-a drugi roditelj se tada odriče svog prava.

Velika novost u odnosu na dosadašnji način korištenja je mogućnost korištenja roditeljskog dopusta u dijelovima. Može ga se koristiti sve do 8. godine života djeteta, a pojedini dio mora trajati najmanje 30 dana i u jednoj godini može se koristiti najviše dvaput.

Ukoliko otac koristi najmanje 3 mjeseca (90 dana) roditeljskog dopusta, njegovo trajanje produžuje se za 2 mjeseca.

Pravo na roditeljski dopust može se koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena (rad 4 sata dnevno) u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta.
O svakoj promjeni u korištenju prava (promjena korisnika, prestanak dijela korištenja, nastavak korištenja) korisnici su dužni obavijestiti HZZO najmanje 30 dana unaprijed, kao i svog poslodavca.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži suglasnost poslodavca čak i kod nastavnog korištenja roditeljskog na rodiljni dopust, bez promjene u osobi korisnika. Budući da Zakon predviđa i mogućnost da poslodavac ne prihvati obavijest o namjeri korištenja prava za razdoblje od najviše 30 dana, ovim vas putem želimo upozoriti da je poželjno poslodavca obavijestiti čim ranije.

Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj, ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od:
a) 6 mjeseci, za posvojenika mlađeg od 3 godine,
b) 5 mjeseci, za posvojenika u životnoj dobi od 3. do navršene 5. godine života djeteta,
c) 4 mjeseca, za posvojenika u životnoj dobi od 5. do navršene 18. godine života djeteta

Rodiljne naknade
Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju zaposlena žena ima pravo na naknadu plaće:

 • za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i privremene spriječenosti za rad zbog trudnoće
 • za vrijeme korištenja obaveznog rodiljnog dopusta
 • za vrijeme rodiljnog dopusta od šest mjeseci do godine dana života djeteta  
 • za vrijeme korištenja posvojiteljskog dopusta
 • za vrijeme korištenja stanke za dojenje djeteta.

Iznimno, majke blizanaca, trećeg i svakog slijedećeg djeteta ostvaruju pravo na rodiljnu naknadu za korištenje trogodišnjeg rodiljnog dopusta. Rodiljna se naknada za prvih šest mjeseci određuje od osnovice koju čini prosječna svota plaće koja je osiguranici isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu. Pritom nije bitno za koji mjesec se isplaćuje plaća nego u kojem je mjesecu isplaćena.

Važno je napomenuti da su rodiljne naknade za obvezni rodiljni dopust od 01. siječnja 2008. godine delimitirane pa će slijedom toga visina rodiljne naknade, od dana otvaranja rodiljnog dopusta pa do navršenih šest mjeseci djeteta, odgovarati prosjeku plaća isplaćenih u šest mjeseci koji su prethodili odlasku na rodiljni dopust. Za drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta naknada se kreće od 1.663,00 kn do 2.500,00 kn.

U slučaju kad se osnovica za naknadu bolovanja zbog komplikacija u trudnoći ne može utvrditi na osnovi šestomjesečnog prosjeka, osnovica za naknadu ne može biti veća od najniže osnovice osiguranja propisane općim aktom Zavoda koja služi za obračun doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje, važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio osigurani slučaj.

Majkama koje ostvaruju pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, u osnovicu za naknadu uračunavaju se i novčani primici ostvareni sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja pod uvjetom da su isplaćeni u šestomjesečnom razdoblju na temelju kojih se utvrđuje osnovica za naknadu, te da imaju ostvaren staž osiguranja u Zavodu propisan člankom 47. stavkom 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a kojeg citiramo:
Naknada plaće pripada osiguraniku u visini propisanoj ovim Zakonom, odnosno propisima i općim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona pod uvjetom, da prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu ima ostvaren staž osiguranja u Zavodu na temelju radnog odnosa ili obavljanja gospodarske djelatnosti, odnosno obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje).


Potrebni dokumenti

Potrebni dokumenti koje valja odnijeti u područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a na temelju kojih će vam izračunati osnovicu za naknadu plaće:

 • propisana tiskanica Potvrda o plaći (R-1) (popunjava poslodavac),
 • izvješće o bolovanju (popularna 'doznaka') ovjerena od vašeg liječnika opće prakse koji vam je otvorio bolovanje ili rodiljni dopust.

Majka koja želi koristiti rodiljni dopust do godine dana života djeteta mora u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje predati zahtjev i to najkasnije kad dijete navrši pet mjeseci života.

Naknada za rodiljni dopust od šest mjeseci do godine dana života djeteta isplaćuje se na teret državnog proračuna u iznosu od 1.663,00 kn do 2.500,00 kn, ovisno o visini naknade koja je isplaćivana za vrijeme obveznog rodiljnog dopusta. Sukladno tome, zakon propisuje svotu naknade za dopust od navršene prve pa do tri godine života djeteta za majke blizanaca, troje ili više djece. Ta je naknada jednaka za sve zaposlene majke, a iznosi 1.663,00 kn.

Pravo na rodiljnu naknadu pripada i nezaposlenoj majci, majci na redovitom školovanju i nezaposlenoj majci korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta od dana rođenja djeteta do navršene godine dana djetetova života, pod uvjetima propisanim posebnim zakonom. Iznimno, majke blizanaca, troje i više djece također imaju pravo na korištenje trogodišnjeg rodiljnog dopusta. Iznos naknade u oba slučaja iznosi 1.663,00 kn tokom trajanja cijelog rodiljnog dopusta.

Rodiljna naknada isplaćuje se u neto iznosu i ne podliježe obvezi obračuna doprinosa iz plaće i na plaću, te poreza na dohodak i prireza.

Djetetov otac ima pravo na plaćeni dopust za rođenje djeteta u trajanju odredenim kolektivnim ugovorom ili internim pravilnikom. Također, otac ima pravo na korištenje rodiljnog dopusta, uz uvjet da je majka zaposlena, te da se nakon prekida korištenja rodiljnog dopusta vraća na posao.